X
Menu
Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ – THE GREAT GETAWAY OF DOCTORS

“Μεγάλη πανεπιστημιακή κλινική στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης αναζητά ειδικευόμενο Ορθοπεδικής-Τραυματιολογίας». «Ένα από τα πιο φημισμένα κέντρα αποκατάστασης του ευρωπαϊκού κόσμου, με έδρα τη Λουκέρνη της Ελβετίας, επιθυμεί να προσλάβει έναν επιμελητή αθλητίατρο». Θέσεις εργασίας για αναισθησιολόγους και γιατρούς με εμπειρία στη γηριατρική σε κρατικά νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας (NHS). Προσφορά εργασίας σε οικογενειακούς γιατρούς στη Σουηδία με μηνιαίες αποδοχές που φτάνουν τις 7.500 ευρώ. Αυτές είναι ορισμένες από τις πρόσφατες «αγγελίες» που φιλοξενεί η ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η σύγκριση με τις αντίστοιχες προσφορές για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, στην ίδια ιστοσελίδα, προκαλεί θλίψη. Για τον γιατρό που ψάχνει δουλειά «εντός των τειχών» προσφέρονται κυρίως μερική απασχόληση για την κάλυψη προγραμμάτων δήμων ή και αθλητικών διοργανώσεων, κάλυψη μόνο εφημεριών νοσοκομείων, παιδικές κατασκηνώσεις κ.ο.κ.

Η μετανάστευση έχει γίνει μονόδρομος τα τελευταία χρόνια για νέους Έλληνες ειδικευμένους γιατρούς, όπως αποτυπώνεται από τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΙΣΑ, που το πρώτο εξάμηνο του 2015 έχει ήδη εκδώσει 790 πιστοποιητικά για το εξωτερικό. Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις του ΙΣΑ, το τελευταίο δίμηνο υπάρχει αυξητική τάση στη μετανάστευση των γιατρών.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΣΑ, από το 2010 έως σήμερα έχουν φύγει για το εξωτερικό μόνο από την Αθήνα 7.581 γιατροί. Έως το 2009 ο Σύλλογος εξέδιδε σε ετήσια βάση περί τα 550 πιστοποιητικά, και μάλιστα η αναλογία ανειδίκευτων και ειδικευμένων ήταν 50-50. Από το 2010 η εικόνα άλλαξε. Ο αριθμός των πιστοποιητικών αύξανε συνεχώς, φτάνοντας στην κορύφωσή του το 2012, και πλέον τα πιστοποιητικά σε ειδικευμένους γιατρούς είναι υπερδιπλάσια έναντι των ανειδίκευτων.

Οι περισσότεροι ειδικευμένοι που φεύγουν είναι χειρουργοί (36 το 2015), καρδιολόγοι (33), γυναικολόγοι (32) και αναισθησιολόγοι (30). Η πιο δημοφιλής χώρα είναι η Αγγλία, (399 έχουν φύγει το 2015) και ακολουθούν οι Γερμανία (83), Σουηδία (57), Κύπρος (50), Ελβετία (42) και ΗΠΑ (34). Εφέτος, 27 γιατροί επέλεξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εννέα τη Σαουδική Αραβία και δύο το Ντουμπάι.

Και οι νοσηλευτές

Κύμα φυγής καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και στους νοσηλευτές. Με περισσότερους από 8.000 νοσηλευτές άνεργους, τα διαφημιστικά εταιρειών που αναζητούν νοσηλευτές για εργασία στο εξωτερικό  είναι δελεαστικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) από το 2005 έως και το 2009 είχε εκδώσει 58 πιστοποιητικά καλής επαγγελματικής κατάστασης (ένα από τα έγγραφα που χρειάζονται για το εξωτερικό), έναντι 74 το 2010, 357 το 2012 και 349 το 2014. Πέρυσι, μόνο το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Νήσων Αιγαίου της ΕΝΕ εξέδωσε 226 πιστοποιητικά, ενώ στο ίδιο τμήμα από τις αρχές του 2015 έως και την περασμένη Πέμπτη είχαν υποβληθεί 129 σχετικές αιτήσεις. Όπως και οι γιατροί, έτσι και οι νοσηλευτές, στη συντριπτική τους πλειονότητα, προτιμούν την Αγγλία, και ακολουθούν οι Γερμανία, Κύπρος και Σουηδία. 

«Μέσα στη κρίση, μία μεγάλη απώλεια είναι ότι χάνονται τα καλύτερα μυαλά», δήλωσε στην «Κ» ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης «Φεύγει από τη χώρα το πιο υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό. Και η Ελλάδα θα καταλήξει μία χώρα γερόντων χωρίς νέους ανθρώπους που θα μπορούν να πάρουν στις πλάτες τους την ανάπτυξη. Φεύγουν κυρίως έτοιμοι και έμπειροι γιατροί. Έτσι, σε λίγο θα έχουμε ένα πολύ γηρασμένο ΕΣΥ με αδυναμία να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες».

 

“Great university clinic in Baden-Württemberg is looking specializing doctor in Orthopaedics-Traumatology.” “One of the most renowned rehabilitation centers of the European world, based in Lucerne, Switzerland, wants to hire a sports medicine physician editor.” Jobs for anesthetists and doctors with experience in geriatrics in government hospitals in Great Britain (NHS). Offering employment to family doctors in Sweden with monthly earnings of up to 7.500 euros.

These are some of the recent ‘ads’ that hosts the website of the Athens Medical Association. Comparison with the corresponding offers for jobs in Greece, on the same website, is depressing. For the doctor looking for a job “within the walls” mostly offered part time to cover municipalities and sports programs, only coverage of call hospitals, summer camps e.t.c.

Immigration has become a one way street in recent years for young Greek specializing doctors, as reflected by the latest data of the AMA, that the first half of 2015 has already issued 790 certificates for foreign countries. According to estimates by the AMA, the last two months there is an increasing trend in the migration of doctors.

Based on the data of AMA, from 2010 to date have gone abroad from Athens 7.581 doctors. By 2009 the Association issued annually about 550 certificates, and indeed the proportion of unskilled and skilled was 50-50. Since 2010 the situation changed. The number of licenses increased continuously, reaching its peak in 2012, and most licenses to specialized doctors is more than double compared to the unskilled.

Most specialists that are leaving are surgeons (36 in 2015), cardiologists (33), gynecologists (32) and anesthesiologists (30). The most popular country is England, (399 have left in 2015), followed by Germany (83) Sweden (57), Cyprus (50), Switzerland (42) and USA (34). This year, 27 doctors chosen United Arab Emirates, 9 chosen Saudi Arabia and 2  Dubai.

And nursery staff

Getaway wave is recorded in recent years in nursery staff too. With more than 8.000 unemployed nurseries, advertisement from companies looking for nurses to work abroad are tempting. Significantly, the Nurses Union of Greece between 2005 and 2009 had issued 58 certificates of good occupational status (one of the documents needed for abroad), compared with 74 in 2010, 357 in 2012 and 349 in 2014.  Like doctors, nurseries in vast majority prefer the UK, followed by Germany, Cyprus and Sweden.

 

Share