X
Menu
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – POSTGRADUATE IN PUBLIC HEALTH

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διανύοντας την εποχή της εξειδίκευσης σε πολλούς τομείς είναι απαραίτητες οι Μεταπτυχιακές σπουδές. Πολύ δε περισσότερο όταν μιλάμε για τον ευαίσθητο κλάδο της Υγείας. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία που παρέχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφοδιάζει τους φοιτητές με την ικανότητα να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της Υγείας.  Αυτό επιτυγχάνεται με την προηγμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που παρέχει το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Το μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία συνδυάζει άριστα την παροχή γνώσεων στους αποφοίτους τόσο σε επιστημονικό επίπεδο (πρόληψη νόσου, επέκταση προσδόκιμου επιβίωσης, προαγωγή υγείας μέσω ατομικών και συλλογικών δομών) όσο και σε διοικητικό οικονομικό επίπεδο με την επιδίωξη οργανωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας και ευθυγράμμιση με τα ποιοτικά πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε Διοίκηση και διαχείριση μονάδων Υγείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης σε έρευνα, εκπαίδευση κ.α.

Δομή του προγράμματος σπουδών.

Για την επιτυχή περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιλογή και επιτυχής παρακολούθηση 8 Μαθημάτων (7 υποχρεωτικά, 1 επιλογής) και η Μεταπτυχιακή Διατριβή. Εναλλακτικά αντί της Διατριβής μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ κάποιων μαθημάτων.
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, διάρκεια σπουδών οι 18 μήνες ενώ το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται και εξ΄ αποστάσεως με σύγχρονες μεθόδους distance learning (12 μήνες).
Η παρακολούθηση δεν απευθύνεται μόνο σε αποφοίτους Ιατρικής Οδοντιατρικής αλλά και σε πτυχιούχους Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Βιολογίας όπως επίσης και σε αποφοίτους σχολών Διοίκησης και Οικονομίας ή συναφών αντικειμένων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία είναι τα ακόλουθα:
  • Επιδημιολογία Ι
  • Οικονομικά της Υγείας
  • Ποιότητα στην Υγεία
  • Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία
  • Επιδημιολογία ΙΙ
  • Διοίκηση και Ηγεσία
  • Βιοστατιστική

Διαδικασία εγγραφής

Η σχολή μας, Tomi School είναι επίσημος συνεργάτης με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως εκ τούτου μπορούμε να προετοιμάσουμε την αίτηση σας, να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να σας υποστηρίξουμε κατά τη διαδικασία της εγγραφής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι απολύτως δωρεάν.
Χρόνος υποβολής αιτήσεων μέχρι Σεπτέμβριο
Αξιολόγηση των αιτήσεων: Γίνεται από επιτροπή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εγγυόμαστε την αποδοχή  και άμεση εισαγωγή όσον φοιτητών μας εμπιστευθούν.
Κόστος διδάκτρων: 7050€ δια ζώσης, 5.700€ για το εξ΄αποστάσεως πρόγραμμα.
Θέλουμε να ενημερώσουμε επίσης πως λειτουργεί και το αντίστοιχο Διδακτορικό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία (PhD).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, διαδικαστικά θέματα φοίτησης και τυχόν απορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.
info@tomischool.gr, 2310222888, Μητροπόλεως 17 Θεσσαλονίκη,
210 3233560, Πανεπιστημίου 39 – Στοά Πεσματζόγλου, Αθήνα.

POSTGRADUATE IN PUBLIC HEALTH

Now in the era of specialization in many areas Postgraduate studies (Master) are necessary. Even more so, when we talk about the sensitive sector of Health. The graduate program in Public Health offered by the European University of Cyprus provides students with the ability to evaluate and improve quality standards and operational structures in the health sector. This is achieved with advanced theoretical and practical training provided by this University.

Master in Public Health perfectly combines the provision of information/ knowledge in the graduate students both at a scientific level (prevention of disease, extending life expectancy, health promotion through individual and collective structures) and at administrative economic level by pursuing organizational reforms in the field of Health and in accordance with quality standards of the World Health Organisation.

Graduates can work in Administration and management of Health facilities, public and private sector advisory services, as well as in research, education, etc.

Structure of the curriculum.

For successful completion of postgraduate studies the selection and successful completion of eight courses (seven obligatory, one choice) and the Master Thesis are required. Alternatively, instead of the Thesis can choose between some courses.
 
Language of instruction is Greek, duration of study is 18 months while this postgraduate program is offered in distance learning with modern methods  (12 months).
 
Attendance is not only addressed to Medical – Dentistry graduates but also to Pharmacy graduates, Psychology, Physical Therapy, Nursing, Biology, as well as to graduates of faculties of Economics and Management or related subjects.
Indicatively we report the compulsory subjects which are the following:
– Epidemiology I
– Health Economics
– Quality in Health
– Introduction to Public Health
– Epidemiology II
– Management and Leadership
– Biostatistics

Registration Procedure

Tomi School is an official partner with the European University Cyprus, therefore we can prepare your application, gather all the necessary documents and support you in the process of registration in the postgraduate program of Public Health. The services we provide are totally free.

Deadline of application: until September
Evaluation of applications: It is done by a committee of the European University Cyprus. We guarantee the acceptance and immediate registration of those who trust us
Tuition cost: 7050 € in person, 5.700 € for distance learning program.
We also wish to notify that there is also the respective doctorate program in Public Health (PhD).

For further information regarsing the study programs, attendance procedural issues and any questions, do not hesitate to contact us.info@tomischool.gr, (0030)2310222888, 17 Mitropoleos, Thessaloniki, (0030)210 3233560, 39 Panepistimiou – Pesmatzoglou, Athens.

Share